Nieuws - Wat Is Het Verschil Tussen Een Zorgkundige En Een ...  thumbnail

Nieuws - Wat Is Het Verschil Tussen Een Zorgkundige En Een ...

Published May 17, 23
8 min read

'Soms Genezen, Dikwijls Verlichten, Altijd Troosten' - Scriptiebank

Een onderbroken dienst is een dienst welke minstens vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken - paritair comite thuiszorg. Deze toeslag geldt voor de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking. Voor een onderbroken dienst wordt een toeslag toegekend van 50%. Een avondprestatie is een prestatie tussen 19u en 20u op een weekdag. De toeslag voor avondprestaties bedraagt 20%.

De toeslagen worden berekend op het baremiek uurloon volgens de duur van de onregelmatige prestaties. De toeslagen zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn wel cumuleerbaar met de toeslagen voor overwerk. In het paritair comité 330 bestaan verschillende afspraken m.

de naargelang de sub sector waarin je werkt. We geven hieronder de opbouw van deze verschillende systemen van eindejaarspremie weer. Sommige bedragen zijn vaste bedragen, andere bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en nog andere worden berekend als percentage van het jaarloon. Sinds de staatshervorming zijn daarenboven verschillende supplementaire bedragen afgesproken in Regionale sociale akkoorden, waarvan er sommige geïndexeerd worden en andere slechts éénmalig worden toegekend.

Naast de eindejaarspremie is er voor de staatshervorming eveneens een toegekend aan verschillende sub sectoren. Deze attractiviteitspremie werd na de staatshervorming in de federale gezondheidsdiensten en de geregionaliseerde sectoren in Vlaanderen samengevoegd met de eindejaarspremie . In de Brusselse, Waalse en Duitstalige geregionaliseerde sectoren bestaat deze attractiviteitspremie nog als een aparte premie.

Naast sub sectoren met een eindejaarspremie en/of attractiviteitspremie zijn er ook sub sectoren waar pas recent een sectorale eindejaarspremie werd afgesproken (Dentaal technische bedrijven) en jammer genoeg is er nog geen sectorale regeling eindejaarspremie voor de residuaire sector. Het is wel mogelijk dat individuele bedrijven op ondernemingsniveau een eigen eindejaarspremie toekennen (paritair comite thuiszorg).

Bachelor Verpleegkunde - Arteveldehogeschool Gent

Als beide partners werknemers zijn van eenzelfde instelling, wordt de haardtoelage toegekend aan degene die het laagste loon geniet. Bij gelijke jaarbedragen kunnen de partners met wederzijds akkoord bepalen wie van beiden begunstigde zal zijn van de haardtoelage. Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers die geen haardtoelage bekomen. Het maandelijks bedrag van de haardtoelage of van de standplaatstoelage wordt vastgesteld als volgt : Maandlonen welke € 2.

666,53 doch € 3. 040,02 niet te boven gaan: Haardtoelage Standplaatstoelage € 59,99 € 29,99 Maandlonen welke hoger zijn dan € 3. 040,02 Haardtoelage Standplaatstoelage € 0 € 0 Wanneer - door het overschrijden van de hoger vermelde maandlonen en het daaraan gekoppelde verlies van de volledige of gehalveerde toelage - de bezoldiging zou dalen, wordt het verschil toegekend onder de vorm van een gedeeltelijke toelage - paritair comite thuiszorg.

Bij deeltijdse prestaties worden zowel de toelagen als de grensbedragen pro rata verrekend. De haard – of standplaatstoelage wordt in maandelijkse schijven betaald, samen met het loon van de maand waarop zij betrekking heeft. Voor sommige verpleegkundigen of diensthoofden in de federale gezondheidsdiensten (enkel sectorcodes 330. 011/330. 012/330. paritair comite thuiszorg. 013) bestaan er speciale premiestelsels : Premies voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of bijzondere beroepstitel : Verpleegkundigen - in het bezit van een door de minister bij KB officiëel erkende bijzondere beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel , en die daadwerkelijk tewerkgesteld zijn in een dienst, functie of zorgprogramma die deze extra scholing vereist - hebben recht op een jaarlijkse premie.

78, 1. 78a, 1. 78s en 1. 80 evenals de verpleegkundigen (hoofd van dienst) en ermee gelijk te stellen paramedici diensthoofden en geklasseerd in de schalen 1. 79 en 1. 00, met een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer, wordt een bijkomend functiecomplement van toegekend . Ja , maar alleen als je werkt in één van de subsectoren met sectorcode 330.

Indien je niet behoort tot één van hoger genoemde werknemers, maar indien je minimum 200 uren onregelmatige prestaties hebt verricht bij dezelfde werkgever gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarop je de leeftijd van 45, 50 en 55 jaar bereikt, wordt je gelijkgesteld. De vrijstelling van arbeidsprestaties wordt als volgt toegekend : 45 jaar: 96 uren per jaar, 50 jaar: 192 uren per jaar, 55 jaar: 288 uren per jaar - paritair comite thuiszorg.

Sectorwerkstuk Biologie Verpleegkundige (4e Klas Vmbo)

152 uren vrijstelling vanaf de leeftijd van 55 jaar. Wanneer je deeltijdse werkt wordt het aantal uren vrijstelling pro rata de arbeidstijd berekend. De vrijstelling wordt toegekend in volle dagen. De vrijstelling wordt per kalendermaand genomen en op voorhand vastgelegd in het werkrooster. Je hebt inderdaad als werknemer van het PC 330 recht op , ook wel eens sociaal of familiaal verlof genoemd.

Voorbeelden van dwingende redenen zijn: ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of een inwonend familielid. ziekte, ongeval of hospitalisatie van een inwonend of uitwonend (schoon)kind of (schoon)ouder. ernstige beschadiging van bezittingen (bijvoorbeeld schade aan je huis door brand, wind of water). het bevel tot verschijning in een rechtszitting indien je partij bent in het geschil.

Deze twee betaalde dagen kunnen wel niet aaneensluitend worden genomen en redenen voor opname moeten met de gepaste documenten kunnen worden bewezen - paritair comite thuiszorg. Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je elders op onze website terecht.

(**) De zelf . De zijn . (***) De die de stappen, zijn . Tijdskrediet geeft de werknemer het recht om hetzij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig te onderbreken, hetzij zijn arbeidsprestaties te verminderen tot 4/5-tijds of tot halftijds. De regering Michel 1 heeft zwaar ingegrepen in de uitkeringen die de RVA betaalt voor tijdskrediet.

De Vivaldi-regering besliste bij de begrotingsopmaak 2023-2024 om te bij tijdskrediet en thematische verloven. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 februari 2023 (paritair comite thuiszorg). Opnieuw loopt het recht op tijdskrediet en het verkrijgen van een uitkering niet meer gelijk. We geven hieronder een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen.

Geschiedenis Van De Verpleegkunde - Wikipedia

Tempus Thuisverpleging Gent

03 369 27 14
Klik hier voor meer

Wanneer een werknemer nog in tijdskrediet zonder motief zit, zal hij hiervoor geen aanvraag tot verlenging meer kunnen indienen. Hij kan zijn oorspronkelijk aangevraagde periode wel nog vervolledigen. Wat het openen van de rechten qua tijd betreft : het gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer met 24 maanden anciënniteit de mogelijkheid zijn arbeidsprestaties voltijds, halftijds of met 1/5e te onderbreken gedurende 36 maanden voor het motief ‘opleiding’ , of gedurende 51 maanden voor de motieven : ‘zorg voor het kind jonger dan 8 jaar’ , ‘palliatieve verzorging’, ‘zwaar ziek kind of familielid’ of ‘gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar’.Een andere verstrenging die vooral ten nadele van deeltijdse werknemers geldt, is de verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde (tewerkstellingsbreuk), en dit voor het verkrijgen van uitkeringen : Wie deeltijds tijdskrediet met motief wil opnemen met uitkering moet voortaan 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest. Wie voltijds tijdskrediet met motief wil opnemen met uitkering moet voortaan : 12 maanden voltijds gewerkt hebben voorafgaand aan de aanvraag of 24 maanden deeltijds gewerkt hebben voorafgaand aan de aanvraag.

De vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder, biedt aan personen die dat willen de kans om hun arbeidsritme te verminderen, naar het einde van hun loopbaan toe, door over te stappen, hetzij 4/5-tijds , hetzij halftijds (voor personen die minstens 3/4-tijds zijn tewerkgesteld) (paritair comite thuiszorg). Er is geen maximale duur voorzien.Instappen in dit algemeen systeem van tijdskrediet eindeloopbaan geeft wel recht op een RVA vergoeding om het inkomensverlies te compenseren. Het paritair comité 330 heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de leeftijd die toegang geeft tot de onderbrekingsuitkeringen te verlagen tot 55 jaar voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden: ze zijn op de aanvangsdatum van hun vermindering van prestaties tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden; op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever kunnen ze 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen, in de zin van de reglementering ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’; op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever waren ze: ofwel ten minste 5 jaar gedurende de 10 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep; ofwel ten minste 7 jaar gedurende de 15 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep; ofwel ten minste 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid. paritair comite thuiszorg.Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld, gewerkt in een arbeidsregime met nachtprestaties. In het PC 330 heeft de werknemer wel het recht om deze tijdskredietformule vanaf 50 jaar onder de volgende vormen, echter zonder dat de RVA hiervoor een vergoeding betaalt: halftijds op voorwaarde dat de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend dat bovendien voorkomt in de lijst van de knelpuntberoepen; 4/5-tijds als de werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend of een 28-jarige loopbaan kan voorleggen; halftijds of 4/5-tijds wanneer het bedrijf van de werknemer erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. paritair comite thuiszorg.

Verpleegkunde - Odisee

Hiermee wordt de werknemer bedoeld die zijn/haar loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreekt in het kader van : palliatief verlof; verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid; ouderschapsverlof. De werknemers, die één van deze thematische verloven opnemen, krijgen van de Federale Overheid een compenserende vergoeding in de vorm van een RVA-vergoeding met dien verstande dat alle anciënniteitstoeslagen en leeftijdstoeslagen in de uitkeringsstelsels zijn geschrapt, en dit voor alle vormen van thematische verloven aangevraagd na 31 januari 2023.

Latest Posts

Financiele Zorgverlening

Published Dec 26, 23
3 min read

Goede Zorgverlening

Published Dec 22, 23
7 min read

Zeker Financiële Zorgverlening B.v. Almere

Published Dec 22, 23
3 min read